Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Την Παρασκευή 29/12/2023 ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Όπως γνωστοποιείται με την τροποποίηση της Πρόσκλησης, στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων προστίθεται και η νομική μορφή «Ναυτική Εταιρεία του Ν. 959/1979». Ομοίως, στο Παράρτημα ΙΙ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής που Επισυνάπτονται Ηλεκτρονικά» της Αναλυτικής Πρόσκλησης προστίθενται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπροσώπησης για τη συγκεκριμένης μορφής εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες, πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.