ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ Ταμείο Δανείων

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιδιώκεται η ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, η βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων & υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι € 200.000.000 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ποσού € 450.000.000.

Κατηγορίες Υποπρογραμμάτων

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ περιλαμβάνει:

Το Υποπρόγραμμα 1: Επενδυτικά Δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στο υποβληθέν Επιχειρηματικό σχέδιο και πιστοποιούνται με την προσκόμιση παραστατικών- δικαιολογητικών τεκμηρίωσης. Περιλαμβάνονται 2 επιμέρους επιλογές:

  • Δράση 1.1 για επενδυτικά δάνεια μέσω του Καν. (ΕΕ) 2831/2023 (De miminis)
  • Δράση 1.2 για επενδυτικά δάνεια μέσω του Καν. (EE) 651/2014, Άρ. 21 (ΓΑΚ)

 

Το Υποπρόγραμμα 2: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο ανάπτυξης ή επέκτασης της επιχείρησης, σύμφωνα με το υποβληθέν Επιχειρηματικό σχέδιο και πιστοποίηση μέσω της προσκόμισης παραστατικών. Το συγκεκριμένο Υποπρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 2831/2023 (de minimis)

Διάρκεια:

Για Επενδυτικά Δάνεια: Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Για Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: Από 2 έως 5 έτη,  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Εξασφαλίσεις:

Ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. 

Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων  δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Εκταμιεύσεις:

Το ποσό του Δανείου εκταμιεύεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης  και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, ήτοι την 31.12.2029. 

Ποσό Δανείου:

 Για Επενδυτικά Δάνεια μέσω De Minimis: από 20.000€ έως 1.500.000€

Για Επενδυτικά Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21): από 20.000€ έως 8.000.000€ 

Για Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού: από 10.000€ έως 500.000€

Σχήμα Συγχρηματοδότησης

Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.

Το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%, το οποίο αντίστοιχα απομειώνει το τελικό επιτόκιο του δανείου.

Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο εκάστου δανείου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) ετησίως σε σύγκριση με τα επιτόκια που θα εφαρμόζονταν σε αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου.

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, πρέπει να:

  • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
  • Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ ανάλογα με το Υποπρόγραμμα.
  • Tηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα όρια σώρευσης ενισχύσεων ανάλογα με τον κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων που εφαρμόζεται.
  • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των ΧΟ.
  • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG και έχουν υποβάλει στον ΕΧΟ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης το ESG Tracker Performance. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης μέσω του ESG Tracker δεν αποτελούν κριτήρια επιλεξιμότητας του τελικού αποδέκτη, και δεν επηρεάζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΕΧΟ.

 

Το σύνολο των προϋποθέσεων αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να καλύπτουν δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) της επιχείρησης και πιστοποιούνται με την προσκόμιση δικαιολογητικών τεκμηρίωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητά τους, η συσχέτισή τους με το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο και η επίτευξη των σκοπών του Ταμείου.

Για το Υποπρόγραμμα 1, οι δαπάνες αφορούν την υλοποίηση του υποβληθέντος επενδυτικού σχέδιο της επιχείρησης, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Business Plan, και δεν έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Απαιτείται σε κάθε περίπτωση να συνοδεύονται από την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών που να αποδεικνύουν την υλοποίηση και το σκοπό του επενδυτικού σχεδίου, και να τεκμηριώνουν την τήρηση των όρων του Αρ. 21 του ΓΑΚ, εφόσον αφορούν τη Δράση 1.2.

Για το Υποπρόγραμμα 2, οι δαπάνες αφορούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων αυτής και δεν έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στον ΕΧΟ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων κ.λ.π.