Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση:
Δράση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι Δράσεις «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» με συνολικό προϋπολογισμό ποσού 65.000.000,00 € και «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ  που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» με συνολικό προϋπολογισμό ποσού 65.000.000,00 € υλοποιούνται με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής Αιτήσεων είναι Παρασκευή 15.03.2024 και ώρα 12:00 και η ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η Παρασκευή, 28.06.2024 και ώρα 15:00.

*Ποσοστό ενίσχυσης:
έως 70% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ 

Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 500.000,00 € έως 12.000.000,00 €

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου: Τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Καθεστώς Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, όπως ισχύει

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
Συγκριτική

*Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται:

 •  Έως 70% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ (επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού),
 • Σε 50% για Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» και με το Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»,
 • Σε 75% για τις Δαπάνες που αφορούν Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 και
 • Έως 65% για τις Δαπάνες που αφορούν «Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης», σύμφωνα με το άρθρο 41.

Δικαιούχοι

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις και θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVIΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVIΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 01/01/2022.

Βασικές Προϋποθέσεις

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία από τις περιοχές (χωρικές ενότητες) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον συνολική βαθμολογία 65 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.
 • Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ελάχιστων νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθετε το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επένδυσης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:
  • Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 300.000€ επιχορήγησης
  • Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα μέγιστο επενδυτικό κόστος: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης

 

Το σύνολο των προϋποθέσεων για την ένταξη στις Δράσεις, καθώς και οι λοιποί όροι περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις των Δράσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Η δράση εστιάζει σε ευρύ πεδίο οικονομικών τομέων δραστηριότητας και βαρύτητα δίνεται σε τομείς με δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Στο Παράρτημα ΧVI των Προσκλήσεων προσδιορίζονται αναλυτικά οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Επισήμανση για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού:

Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης τους ΚΑΔ «55.10.10.03 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριο» ή/και «55.10.10.04 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο» του τομέα του Τουρισμού είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε ξενοδοχεία τα οποία θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει:

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

 

Επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέξουν ως ΚΑΔ επένδυσης τουλάχιστον έναν εκ των ΚΑΔ του τομέα του τουρισμού, δηλαδή έναν εκ των ΚΑΔ «55.10.10.03 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριο» ή/και «55.10.10.04 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο», δεν επιτρέπεται – επί ποινή αποκλεισμού από τη Δράση – να δηλώσουν ως ΚΑΔ επένδυσης μη τουριστικό ΚΑΔ και το αντίστροφο.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να δηλωθούν στην ίδια αίτηση χρηματοδότησης ως ΚΑΔ επένδυσης τουριστικοί και μη τουριστικοί ΚΑΔ.

Επισήμανση για επενδύσεις στον ΚΑΔ «56.10.11.02 – Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου»

Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ «56.10.11.02 – Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου» είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε ξενοδοχεία τα οποία θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει:

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε ένα επενδυτικό σχέδιο, δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:

Δαπάνες προσωπικού

Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού.

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
 • Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
 • Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα.
Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

Δαπάνες Λογισμικού

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται (ηλεκτρονικά) το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται/βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση.