Δράση 1
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Για την Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι σε όλες τις Περιφέρειες πλην Αττικής & Ν. Αιγαίου.

Η Δράση θα παραμείνει  ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.

Ποσοστό ενίσχυσης:
από 50% έως 60%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού
18.000€ έως 30.000€
Ημερομηνία Επιλεξιμότητας δαπανών:
από 15/02/2023

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:
Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Καθεστώς Ενίσχυσης:
Καν. Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis), όπως ισχύει
Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
FiFo

Ένταση Ενίσχυσης

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013
(De Minimis) (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013)
Περιφέρειες
(για το σύνολο των
Περιφερειών της Χώρας)
Δημόσια Επιχορήγηση
έως (%)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)
Μεσαίες
Επιχειρήσεις
Μικρές &
πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις
Μεσαίες
Επιχειρήσεις
Μικρές &
πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις
50%50%50%50%
Για τις Περιοχές Δίκαιης
Μετάβασης
60%60%40%40%
Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Ποσοστό ενίσχυσης Δράσης 1
Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης: Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, B. Αιγαίου, N. Αιγαίου, Κρήτης Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

Βασικές Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει:

Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ:
3

Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος

Να μην έχουν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζεται αναλυτικά στην Οδηγό της Δράσης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά):
Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά):

Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά):
Εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης,  παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
Έμμεσες Δαπάνες