Δράση 2
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση θα παραμείνει  ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.

Ποσοστό ενίσχυσης:
από 10% έως 50%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού
από 50.000 € έως 650.000€

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας δαπανών:
από την ΑΙΤΗΣΗ

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:
Δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Καθεστώς Ενίσχυσης:
Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ)

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
FiFo

Ένταση (%) ενίσχυσης με καθεστώς ΓΑΚ

Ένταση (%) ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

Επιλέξιμες Δαπάνες
(Σύμφωνα με το Άρθρο 14)

Περιφέρειες / Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η ενίσχυση χορηγείται με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014  

Δημόσια Επιχορήγηση (%)
Έως

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Έως

Μεσαίες
Επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ Μικρές ΕπιχειρήσειςΜεσαίες
Επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
1. Δαπάνες Εξοπλισμού
2. Δαπάνες Λογισμικού
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος50%50%50%50%
Νότιο Αιγαίο40%

50%

60%

50%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

25%

35%

75%

65%

Ανατολική Αττική

35%

45%

65%

55%

Δυτική Αττική

35%

45%

65%

55%

Πειραιάς, Νήσοι

35%

45%

65%

55%

Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Ποσοστό ενίσχυσης Δράσης 2

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 17 καλύπτει τις επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο.

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 17 ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 17)Δημόσια Επιχορήγηση (%) έωςΙδιωτική Συμμετοχή (%) έως
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
1.Δαπάνες Εξοπλισμού

Έως 10 %

Έως 20 %Έως 90 %Έως 80 %
2.Δαπάνες Λογισμικού

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 18 ΓΚΑΚ)

 Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 18)

Δημόσια Επιχορήγηση (%) έως

Ιδιωτική Συμμετοχή (%) έως

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

1.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

Βασικές Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει:

Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ:
5

Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος
Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζεται αναλυτικά στην Οδηγό της Δράσης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά):
Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες (ενδεικτικά):
Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.
Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά):
Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά):
Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.