ΕΑΤ: Πρόγραμμα «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης»

Το Πρόγραμμα «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, ώστε να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα διατίθεται μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (Business Growth Fund) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στα €100 εκ.

Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια €150 εκ. διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους έως €250 εκ.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια ύψους €9 εκ.

Διάρκεια: από 2 έως 10 έτη

Περίοδος Χάριτος Κεφαλαίου έως 24 μήνες και με δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής εξόφλησης

Το ύψος του δανείου ανέρχεται από
€25.000 έως €1.000.000.

Καθεστώς Ενίσχυσης:
Καν. Ε.Ε 1407/2013
(De Minimis), όπως ισχύει

Τύπος Χρηματοδότησης: Τοκοχρεωλυτικά / Χρεολυτικά Δάνεια

Απαιτείται τεκμηρίωση της χρήσης του δανείου με σχετικά παραστατικά δαπανών σύμφωνα με το κατατεθειμένο business plan του πελάτη

Περίοδος χορήγησης των δανείων: Η καταληκτική ημερομηνία ένταξης μιας επιχείρησης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου είναι η 30.06.2025 και αφορά στην υπογραφή της σύμβασης και της 1ης εκταμίευσης.

Σχήμα Συγχρηματοδότησης

  • Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα,
  • Το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος,
  • Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

 

Η καταβολή γίνεται εφάπαξ ή σταδιακά ανάλογα με τη μορφή του δανείου.

Η πρώτη εκταμίευση του δανείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 30/06/2025, ενώ οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30/6/2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται

Βασικές Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι/επιλέξιμες επιχειρήσεις του Ταμείου είναι ΜμΕ που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους και οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

Να μην θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις.

Να δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Να μην έχουν υπαχθεί σε Καθεστώς Αφερεγγυότητας.

Να διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στον ΕΧΟ.

Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των ΕΧΟ.

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζεται αναλυτικά στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών

Δαπάνες για ανάπτυξη διαδικτύου, ευρυζωνικών συνδέσεων και δικτύων κινητής τηλεφωνίας, για δορυφορικές τεχνολογίες, για χρήση κέντρων δεδομένων, για συσκευές enduser,  για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), για εφαρμογές και ιστότοπους, για ενσωμάτωση API και υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud.

Επενδύσεις σε εξοπλισμό (Hardware) και λύσεις αυτοματοποίησης

Δαπάνες για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (Harware) και λύσεων αυτοματοποίησης.

Επενδύσεις λογισμικού, εφαρμογών και δεδομένων

Δαπάνες για λογισμικό όπως  ERP, CRM, WMS και υπηρεσίες σχετιζόμενες με τα Συστήματα Πληροφορικής (π.χ. παραμετροποίηση λογισμικού, μεταφορά δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), εγκατάσταση, εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.

Δείτε τις ολοκληρωμένες λύσεις για πληροφοριακά συστήματα που προσφέρει ο ‘Ομιλος EPSILON NET

Βελτιώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών που διευκολύνονται από μία ή περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες

Ανάπτυξη στρατηγικού συστήματος παρακολούθησης.

Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου

Δαπάνες σχετιζόμενες με την ανάπτυξη ανθρωπίνου κεφαλαίου όπως πρωτοβουλίες μάθησης και ανάπτυξης που αφορούν την ψηφιακή/και πληροφοριακή επιμόρφωση/ εκπαίδευση των εργαζομένων και την απασχόληση προσωρινών ή μόνιμων ειδικών πληροφορικής

Δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης

Αγορά υπηρεσιών για δαπάνες ψηφιακής προβολής όπως ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας.

Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για:

α) την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση και

β) την ετοιμασία μελέτης για τη συνολική διαχείριση της επένδυσης

Βελτιώσεις ψηφιακής έντασης

Δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση μέρους της επιχείρησης μίας ή περισσότερων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, IoT, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, drones, εικονική πραγματικότητα κ.α.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

  • Ο ΦΠΑ (ανεξαρτήτως αν ανακτάται ή όχι),
  • Δαπάνες για αγορά γης, εκτός εάν είναι τεχνικώς απαραίτητη για την επένδυση όπου σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως το 10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.
  • Δαπάνες για αγορά γεωργικής γης.
  • Δαπάνες για αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα και
  • Δαπάνες για πληρωμή δασμών, φόρων τελών, εισφορών
  • Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.