Εφάπαξ Κεφάλαιο Κίνησης

Το Εφάπαξ Κεφαλαίο Κίνησης αποτελεί ένα σημαντικά ωφέλιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο  προβλέπει εφάπαξ εκταμίευση και προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καλύψουν μονιμότερες ανάγκες της χρηματοοικονομικής τους ρευστότητας.  

Διάρκεια:
Έως 5 έτη και, εφόσον χρειαστεί, δίνεται, κατόπιν εξέτασης και εγκρίσεως, δυνατότητα επέκτασης στα 7 έτη.

Εξασφαλίσεις:
Απαιτούνται οι συνήθεις ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ποσό Δανείου:
Το ποσό εξαρτάται από τις ανάγκες της επιχείρησης και οριστικοποιείται μετά από αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της.

*Επιτόκιο
Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο Κ/Κ* πλέον περιθωρίου και πλέον εισφοράς Ν.128/75
* Όπως ισχύουν σήμερα και είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους και χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης για κάλυψη μονιμότερων αναγκών τους.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση μεγάλης ποσότητας α’ υλών σε τιμή ευκαιρίας, για έξοδα ερευνών/ανάπτυξης κ.α.

Τρόπος Αποπληρωμής

Το πρόγραμμα εξοφλείται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται κάθε εξάμηνο.

Έξοδα Δανείου

Τα έξοδα δανείου είναι εφάπαξ και καθορίζονται ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης, σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας, όπως αυτό ισχύει και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της.