Δράση 3
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ​

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Για την Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι σε όλες τις Περιφέρειες πλην Αττικής & Ν. Αιγαίου.

Ποσοστό ενίσχυσης:
από 25% έως 60%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού
200.001€ έως 1.200.000€

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας δαπανών:
από την ΑΙΤΗΣΗ

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:
Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Καθεστώς Ενίσχυσης:
De Minimis  ή  Κανονισμός ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
FiFo

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ με καθεστώς De Minimis

Ένταση Ενισχύσεων (De minimis)

Περιφέρειες

(για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική)
Έως (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

50%

50%

50%

50%

Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

60%

60%

40%

40%

Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Ποσοστό ενίσχυσης Δράσης 3

Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης:
Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, B. Αιγαίου, N. Αιγαίου, Κρήτης,
Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ με καθεστώς ΓΑΚ

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 14 ΓΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες
(Σύμφωνα με το Άρθρο 14)

Περιφέρειες/ Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η ενίσχυση χορηγείται με το αρ. 14 του Καν.
ΕΕ 651/2014

Δημόσια Επιχορήγηση
(%)
έως

Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

1. Δαπάνες εξοπλισμού

2. Δαπάνες λογισμικού

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

50%

50%

50%

50%

Νότιο Αιγαίο

40%

50%

60%

50%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

25%

35%

75%

65%

Ανατολική Αττική

35%

45%

65%

55%

Δυτική Αττική

35%

45%

65%

55%

Πειραιάς, Νήσοι

35%

45%

65%

55%

Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Ποσοστό ενίσχυσης Δράσης 3

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 18 «Περιφερειακές Επενδυτικές ενισχύσεις» του ΓΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 18 ΓΚΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες
(Σύμφωνα με το Άρθρο 18)

Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
(%) έως

Ιδιωτική Συμμετοχή (%) έως

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

Βασικές Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει:

Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ:
9

Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος
Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα VI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζεται αναλυτικά στην Οδηγό της Δράσης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά):

Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.

Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά):
Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά):
Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.