Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Προδημοσιεύτηκε η δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027» , με εφαρμογή σε όλη την χώρα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.).

Στόχος της παρέμβασης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

*Το ποσοστό ενίσχυσης είναι έως 65% ανάλογα με τη περιφέρεια.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00€ μέχρι και 5.000.000,00€.

Η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
Συγκριτική.

* Ποσοστό ενίσχυσης

Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
 • Περιφέρεια Αττικής: 40%

 

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%.

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Όπως γνωστοποιείται με την Προδημοσίευση, είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αιτήσεις στήριξης, οι οποίες, μεταξύ άλλων:

Αφορούν σε βιώσιμες επενδύσεις.

Αφορούν σε επενδύσεις σε επίπεδο χονδρικού εμπορίου.

Αφορούν σε μεταποίηση μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (εκτός ζωοτροφών).

αφορούν σε επενδύσεις που δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή τους ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο.

Επιλέξιμοι Τομείς - Δράσεις

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα).

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται ενδεικτικά να ανήκουν σε τομείς όπως κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, ζωοτροφές, δημητριακά, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά κ.α.

Οι δράσεις, που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς, αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι:

 • οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.
 • οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται, με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες προς στήριξη:

 1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων). 
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η Αίτηση Στήριξης.
 3. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών.
 4. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης. Ενδεικτικά, δύναται να ενισχυθούν δαπάνες για εξοπλισμό μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης, εξοπλισμό εργαστηρίων για τη λειτουργία της μονάδας, εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης κ.α.
 5. Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν), όπως ενδεικτικά φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων κ.α.
 6. Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κ.λπ.).
 7. Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
 8. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.).
 9. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 10. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.opske.gr

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της κάθε αίτησης, βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.3 και κατατάσσονται με απόλυτα φθίνουσα σειρά. Οι αιτήσεις που θα λάβουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με τη βάση της κάθε κατηγορίας, επιλέγονται για στήριξη μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πιστώσεων.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ορισθεί με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τη Παρέμβαση Π3-73-2.3 θα δοθεί με τη δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης.