Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων (Microfinance) με την εγγύηση του InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)

Μέσω του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια τους, επωφελούμενες από χαμηλότερο επιτόκιο, που προσφέρει το πρόγραμμα, με την εγγύηση του InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).

Το Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων (Microfinance) δεν είναι πλέον ανοιχτό για υποβολή Αιτήσεων,
λόγω δέσμευσης του Διαθεσίμου Προϋπολογισμού.

Σκοπός χρηματοδότησης

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να καλύψουν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες επιλέγοντας είτε χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους είτε χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Οφέλη του Προγράμματος για την επιχείρηση

Σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με αντίστοιχα δάνεια, λόγω της εγγύησης που προσφέρει η InvestEU και το EIF.

Μειωμένα έξοδα αξιολόγησης του αιτήματος σε σχέση με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.

Η παροχή της δανειοδότησης γίνεται με τη λήψη αποκλειστικά προσωπικών εγγυήσεων.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Μέγιστο Ποσό Δανειοδότησης: €50.000 ανά σύμβαση.

Εγγύηση σε ποσοστό 80%
από το InvestEU και το EIF.

Διαθέσιμες μορφές χρηματοδότησης

Δάνεια Ενίσχυσης Ρευστότητας

 • Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο
 • Όριο Κεφαλαίου Κίνησης Ανακυκλούμενο
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα χρεολυτικής απόσβεσης

 

Δάνειο Επενδυτικού σκοπού

 • Δάνειο Παγίων χρεολυτικής απόσβεσης

Επιτόκιο

Το πρόγραμμα προσφέρεται με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με αντίστοιχα δάνεια, λόγω της εγγύησης που προσφέρει το InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).

Το επιτόκιο της χρηματοδότησης είναι κυμαινόμενο EURIBOR 3 μηνών, πλέον περιθωρίου και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης εισφοράς του Ν.128/75.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου 3, 5, 7 ή 10 ετών αποκλειστικά για χρηματοδοτήσεις τακτής αποπληρωμής.

Διάρκεια

Για τις μορφές χρηματοδότησης Εφάπαξ Κεφάλαιο Κίνησης & Δάνειο Παγίων: 

Η διάρκεια χρηματοδότησης εξαρτάται από τον σκοπό χρηματοδότησης και την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.

Για τις μορφές χρηματοδότησης Όριο κεφαλαίου κίνησης ή Ανοικτό επαγγελματικό πλάνο: 

Ετήσια διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης έως 4 έτη κατ’ ανώτατο όριο. Μετά το 1ο έτος λειτουργίας του ορίου, υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του ανεξόφλητου κεφαλαίου σε εφάπαξ δάνειο τακτής λήξης.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα):

 • που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους (<10) και
 • διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν ξεπερνά τα €2 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.


Αποκλείονται επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε Τομείς που υπόκεινται σε περιορισμούς (restricted sectors) επιλεξιμότητας που τίθενται από το EIF:

 1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες
  Οποιαδήποτε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα που θεωρείται παράνομη σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής ή τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες (“Illegal Economic Activity”).
 2. Καπνός και αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά
 3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
 4. Καζίνο
 5. Περιορισμοί στον τομέα της πληροφορικής
 6. Περιορισμοί στον Τομέα των Βιοεπιστημών
 7. Παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες.
 8. Ενεργοβόρες βιομηχανίες και κλάδοι με υψηλές εκπομπές CO2