ΕΑΤ: Πρόγραμμα «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης»

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Απάντηση: Με την υπ΄ αριθμόν ΥΑ 21615/15.03.2023 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 1574/15.03.2023) συστάθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund» εντός του οποίου αναπτύσσεται το Πρόγραμμα “Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης”.

Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη της πρόσβασης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με άτοκο το 40% του κεφαλαίου και διετή μερική επιδότηση επιτοκίου, ώστε να υλοποιήσουν επενδύσεις ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

Απάντηση: Η χρηματοδότηση του Ταμείου πραγματοποιείται με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Απάντηση: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου για συγχρηματοδότηση Δανείων ανέρχεται στα €100 εκ.

Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια €150 εκ., διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους έως €250 εκ.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια ύψους €9εκ.

Απάντηση: Τα βασικά οφέλη για την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

 • Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.
 • Το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3% (ή αλλιώς κατά 300 bps), το οποίο μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.
 • Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης (bps) ανά έτος από τα επιτόκια που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις χωρίς την επιδότηση του Ταμείου.
 • Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Απάντηση: Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3% ή αλλιώς 300 bps), για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Απάντηση: Η σύναψη δανείων, η εκταμίευση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών, θα υλοποιηθούν από το εκάστοτε συνεργαζόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, τηρώντας τους όρους του Ταμείου, όπως αυτοί ισχύουν και περιγράφονται στην Πρόσκληση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και την Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της ΕΑΤ και του εκάστοτε Πιστωτικού Ιδρύματος. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με την επιχείρηση.

Απάντηση: Η χρηματοδότηση μπορεί να κυμανθεί από €25.000 έως €1.000.000.

Απάντηση: Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως 10 έτη.

Απάντηση: Παρέχεται δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια του δανείου.

Απάντηση: Το Ταμείο υποστηρίζει τη χορήγηση τοκοχρεωλυτικών ή χρεολυτικών δανείων τακτής λήξης.

Απάντηση: Η καταληκτική ημερομηνία ένταξης μιας επιχείρησης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου είναι η 30.06.2025 και αφορά στην υπογραφή της σύμβασης και της 1ης εκταμίευσης.

Απάντηση: Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά.

Η πρώτη εκταμίευση του δανείου πρέπει να πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 30/06/2025. Οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30/6/2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

ΑπάντησηΤο Πιστωτικό Ίδρυμα λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν ξεπερνάει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Απάντηση: Η επιτοκιακή πολιτική θα εφαρμοσθεί ως εξής:

Για το 40% του κεφαλαίου του Δανείου, το μέρος δηλαδή που προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.

Για το 60% του κεφαλαίου του Δανείου, το μέρος δηλαδή που παρέχεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα, θα εφαρμόζεται επιτόκιο (κυμαινόμενο ή σταθερό), όπως αυτό θα δηλωθεί από το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα σύμφωνα με την τιμολογιακή του πολιτική και σε συμφωνία με την υποβληθείσα πρόταση για την συμμετοχή του στο Ταμείο.

Απάντηση:Το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι στο 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα δύο (2) πρώτα έτη του δανείου από τη πρώτη εκταμίευση, μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3% (ή αλλιώς κατά 300bps) και καταβάλλεται απολογιστικά ανά τρίμηνο υπό την προϋπόθεση της μη εμφάνισης ληξιπροθεσμίας μεγαλύτερης των 30 ημερών στο εν λόγω δάνειο κατά τη διάρκεια της 2ετίας.

Απάντηση: Το τελικό επιτόκιο του δανείου προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα:

Για τα 2 πρώτα έτη: (40% * 0%) + [60% *( επιτόκιο κεφαλαίων ΠΙ-3%)].

Για τα υπόλοιπα έτη: (40% * 0%) + (60% * επιτόκιο κεφαλαίων ΠΙ).

Το δάνειο θα παρέχεται με την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75, που ανέρχεται σήμερα σε 0,60%, και εφαρμόζεται στο σύνολο του δανείου.

Απάντηση: Η επιχείρηση μπορεί εξοφλήσει μερικώς ή ολικώς το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Απάντηση: Τυχόν έξοδα καθορίζονται από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος για αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, ως αυτή ισχύει κατά την περίοδο έγκρισης του δανείου.

Απάντηση: Δικαιούχοι/επιλέξιμες επιχειρήσεις του Ταμείου είναι:

 • Είναι ΜμΕ που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.
 • Διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στον ΕΧΟ.
 • Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Δε θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις.
 • Σε περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τομείς, η κύρια δραστηριότητα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη. Ως κύρια δραστηριότητα – σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δανειακή Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την ΕΙΒ- νοείται η δραστηριότητα (ΚΑΔ) με τα μεγαλύτερα έσοδα (προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων).
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των ΕΧΟ.
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε Καθεστώς Αφερεγγυότητας.
 • Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών σε υφιστάμενες δανειακές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/2017 (Α 137/13.9.17), όπως ισχύει.
 • Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), τα οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών) ή στην περίπτωση όπου έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών), έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ κατά την υπογραφή της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν έχουν αποκλειστεί με απόφαση αποκλεισμού από την ΕΤΕπ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ όσο και κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ (https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index ).
 • Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα εκτός από τους αναφερόμενους στον Κωδικό 2 του Κώδικα NACE (Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα).

ΑπάντησηΟι χρηματοδοτήσεις θα καλύπτουν δαπάνες που θα σχετίζονται με το επενδυτικό σχέδιο των επιχειρήσεων για την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών τους.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν, μέσω του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) και κατά την υλοποίηση με την υποβολή σχετικών παραστατικών, ότι οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους βασικούς τομείς:

 • Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών (π.χ. διαδίκτυο, ευρυζωνικές συνδέσεις, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικές τεχνολογίες, χρήση κέντρων δεδομένων, συσκευές enduser, διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), εφαρμογές, ιστότοποι, ενσωμάτωση API και υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud).
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό (Hardware) και λύσεις αυτοματοποίησης.
 • Επενδύσεις λογισμικού, εφαρμογών και δεδομένων.
 • Βελτιώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών που διευκολύνονται από μία ή περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Ανάπτυξη στρατηγικού συστήματος παρακολούθησης.
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου (π.χ. πρωτοβουλίες μάθησης και ανάπτυξης που σχετίζονται με τον ψηφιακή/και πληροφοριακή επιμόρφωση/ εκπαίδευση των εργαζομένων και την απασχόληση προσωρινών ή μόνιμων ειδικών πληροφορικής).
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής, όπως παραμετροποίηση λογισμικού, μεταφορά δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού κ.ά.
 • Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης, όπως ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα ψηφιακής ασφάλειας (π.χ. iso27001) ή/και ψηφιακής λειτουργικότητας.
 • Δαπάνες συμβούλων/ μελετητών για:
  • την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση και
  • την ετοιμασία μελέτης για τη συνολική διαχείριση της επένδυσης.
 • Βελτιώσεις ψηφιακής έντασης συγκεκριμένα, η υλοποίηση μέρους της επιχείρησης μίας ή περισσότερων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, IoT, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, drones, εικονική πραγματικότητα.

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

 • ο ΦΠΑ (ανεξαρτήτως αν ανακτάται ή όχι),
 • οι δαπάνες για αγορά γης, εκτός εάν είναι τεχνικώς απαραίτητη για την επένδυση όπου σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως το 10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου,
 • οι δαπάνες για αγορά γεωργικής γης,
 • οι δαπάνες για αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα και
 • οι δαπάνες για πληρωμή δασμών, φόρων, τελών και εισφορών.

Απάντηση: Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση δανείου και να χρηματοδοτηθεί σε παραπάνω από ένα Πιστωτικό Ίδρυμα, υποβάλλοντας τα ανάλογα επιχειρηματικά σχέδια (Business Plan) και τηρώντας αθροιστικά, για το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων που λαμβάνει το μέγιστο ποσό που προβλέπεται από το Ταμείο, ήτοι μέγιστο ποσό €1 εκ.

ΑπάντησηΓια την ένταξη στο Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση:

 1. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.
 2. Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr , όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Απάντηση: Το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτει το Ταμείο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis).