Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027 στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις).

Σκοπός της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία λήξης η 22/05/2024 και ώρα 14:00.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 65.000.000,00 €.

Η Διαχειριστική Αρχή της Δράσης δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Ποσοστό ενίσχυσης:
45%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού:
60.000€ έως και 400.000€.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας δαπανών:
Η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες
από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Καθεστώς Ενίσχυσης:
Καν. Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis), όπως ισχύει

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
Συγκριτική

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI


Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3). Πιο συγκεκριμένα:

Περιφερειακές Απολήξεις

 1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
 3. Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
 4. Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
 5. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα
 7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
 8. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.


Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζεται αναλυτικά στην Οδηγό της Δράσης

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού. Επιλέξιμο είναι το ποσό των 15.000€  για 1 ΕΜΕ.

2. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

 • Δαπάνες εξοπλισμού για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων)

 

3. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Κάθε μορφής εργασίες για ανέγερση, κατασκευή, αναβάθμιση και διαμόρφωση κτιριακών υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης.

4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 • Το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού φακέλου
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτό
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

 

5. Δαπάνες Λογισμικού

Δαπάνες που αφορούν προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού (ενδεικτικά ERP, CRM κ.λ.π), που συνδέεται με την δραστηριότητα της επένδυσης και είναι απαραίτητο για την άσκηση αυτής, καθώς και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.

Δείτε τις ολοκληρωμένες λύσεις για πληροφοριακά συστήματα που προσφέρει ο ‘Ομιλος EPSILON NET

6. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

 • Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης όπως ενδεικτικά η δημιουργία διαφημίσεων

 

7. Έμμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες σε ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Αναλυτική πληροφόρηση για τις επιλέξιμες δαπάνες, τα όρια και τα ποσοστά συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης.