Κεφάλαιο Κίνησης μέσω Overdraft

Το πρόγραμμα Overdraft αποτελεί ενα χρηματοδοτικό εργαλείο, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν το 100% των αναγκών χρηματοδότησης σε κεφάλαιο κίνησης με ελάχιστο ποσό τα €10.000, ενισχύοντας, με αυτόν τον τρόπο, την χρηματοοικονομική ρευστότητά τους.

Λειτουργεί ως όριο υπερανάληψης, το οποίο συνδέεται με τον λογαριασμό όψεως της επιχείρησης, μέσω του οποίου διενεργούνται οι επιχειρηματικές της συναλλαγές.

Διάρκεια:
Ετήσια διάρκεια
με δυνατότητα ανανέωσης κατά τη λήξη του.

Εξασφαλίσεις:
Απαιτούνται οι συνήθεις ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

*Ποσό Δανείου:

Από €10.000 μέχρι €1.000.000

* Το ύψος του ποσού οριστικοποιείται με βάση την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.

*Επιτόκιο

Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο Κ/Κ* πλέον περιθωρίου και πλέον εισφοράς Ν.128/75

* Όπως ισχύουν σήμερα και είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους και επιθυμούν να καλύψουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, που δημιουργούνται από το συναλλακτικό τους κύκλωμα (π.χ. κάλυψη του κενού ρευστότητας μεταξύ της πληρωμής υποχρεώσεων σε προμηθευτές τους και της είσπραξης απαιτήσεων των πελατών τους).

Τρόπος Αποπληρωμής

Το κεφάλαιο εξοφλείται ανάλογα με τη ρευστότητα της επιχείρησης εντός της διάρκειας ισχύος του ορίου.
Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση καταβολής μόνο των εξαμηνιαίων τόκων.