Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-Ελλάδα 2.0

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες του NextGenerationEU και επωφελούμενο τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιδιώκει να επιταχύνει την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και να οδηγήσει τη χώρα σε μια πιο εξωστρεφή, ανταγωνιστική, πράσινη και ψηφιακή εποχή.

Μέσω του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 θα κατανεμηθούν κεφάλαια συνολικού ποσού 31,4€ δισ. στις επιχειρήσεις λαμβάνοντας κατεύθυνση από τους αντίστοιχους πυλώνες και κατευθύνσεις του Σχεδίου.

Ειδικότερα, ποσό ύψους 12,7€ δις. εκ των ανωτέρων κεφαλαίων θα διατεθεί με την μορφή δανείων  με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και θα κατανεμηθεί ανά Πυλώνα Δανεισμού:

Για την Πράσινη Μετάβαση: ποσό 4,96 € δισ.

Για τη Ψηφιακή Μετάβαση: ποσό  2,6 € δισ.

Για τη Καινοτομία – R&D: ποσό 1,3 € δισ.

Για την Αύξηση Μεγέθους /M&A: ποσό 1,3 € δισ.

Για την Εξωστρέφεια: ποσό 0,7 € δισ.

Χαμηλό επιτόκιο λόγω της συγχρηματοδότησης του ΤΑΑ

Εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις έως την 26/08/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των πόρων

Εξασφαλίσεις με όρους σύμμετρης ικανοποίησης (pari passu)

Διάρκεια: από 3 έως 15 έτη

Ποσό Χρηματοδότησης: Βάσει αξιολόγησης επενδυτικού πλάνου & περιορισμών του προγράμματος

Καθεστώς ενίσχυσης: Δυνατότητα επιλογής μεταξύ καθεστώτος είτε του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 είτε του Κανονισμού (EE) 1407/2013, είτε του Ειδικού Καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων.

Σχήμα Συγχρηματοδότησης

 • Τα Δάνεια ΤΑΑ θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων,
 • Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους 20% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.
 • Το υπόλοιπο 30% τουλάχιστον του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου θα καλυφθεί από Δάνειο Συγχρηματοδότησης από συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Δικαιούχοι

Προτάσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβληθούν από φορείς υλοποίησης που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν αποκλείονται λόγω καταστατικής ή πραγματικής έδρας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 159337 ΕΞ 2021, και δεν ανήκουν στις αποκλειόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 159335 ΕΞ2021 «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να εμπίπτει και σε μία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις:

(α) να αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση ή

 

(β) να αποτελεί επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή

 

(γ) να αποτελεί  επιχείρηση, η οποία ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της, έχει στην κυριότητά της ή/και διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.

Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος Φορέας Υλοποίησης δύναται να υποβάλει παραπάνω από μία πρόταση έργου ή να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν υποψήφιους επιλέξιμους Φορείς Υλοποίησης.

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια απαιτείται να εντάσσονται σε τουλάχιστον ένα από τους 5 Πυλώνες του δανειακού προγράμματος ΤΑΑ.

Το ποσοστό του επενδυτικού δανείου που θα καλύπτεται από δάνειο με κεφάλαια ΤΑΑ καθορίζεται κατά περίπτωση αναλόγως του ποσοστού του προϋπολογισμού δαπανών που εντάσσεται στους πέντε επιλέξιμους πυλώνες με τον ακόλουθο τρόπο:

Πυλώνας δανειακού προγράμματος ΤΑΑ

Κριτήρια επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

 

Πράσινη μετάβαση

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.

 

Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον Δείκτη Καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης  (όπως αυτοί ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων Επιλεξιμότητας) και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.

 

Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Ως συνεργασία νοείται η δραστηριότητα που διέπεται από μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική διάρκεια μεγαλύτερη της πενταετίας) δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είτε με τη δημιουργία νομικών προσώπων με τις ίδιες ανωτέρω επιδιώξεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως νομικού τύπου, μεταξύ άλλων).

 

 

 

 

Εξωστρέφεια

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη εναλλακτικά:
α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.
β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας). Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

Κατηγορίες Επενδύσεων

Πράσινη Μετάβαση
 • Πράσινες τεχνολογίες
 • Πράσινες δεξιότητες
 • Βιοποικιλότητα
 • Ενεργειακή απόδοση
 • Ανακαίνιση κτιρίων
 • Διαφύλαξη ενεργειακής ασφάλειας
 • Κυκλική οικονομία
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας
Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ψηφιακές υποδομές και υποδομές δεδομένων
 • Συνεργατικοί σχηματισμοί
 • Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και ανοικτών ψηφιακών λύσεων
 • Ψηφιοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Καινοτομία Έρευνα & ανάπτυξη
 • Καινοτομία  Ενδεικτικά:  Επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας νέου προϊόντος / νέας υπηρεσίας
 • Έρευνα & Ανάπτυξη Ενδεικτικά: Δημιουργία νέων ή σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής
Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας
 • Συνεργασίες (υφιστάμενες και νέες)

 • Εξαγορές

 • Συγχωνεύσεις μεταξύ μη συνδεμένων εταιρειών

Εξωστρέφεια
 • Εξαγωγές
  Εξαρτάται από την υφιστάμενη ή προβλεπόμενη εξαγωγική δραστηριότητα του  επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του
 • Τουρισμός
  Επιλέξιμες  επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων Επιλεξιμότηταςπεριλαμβάνουν δαπάνες σε:

1. Γήπεδα:

Δαπάνες για αγορά, μίσθωση, διαμόρφωση γηπέδων.

Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

2. Κτήρια:
Δαπάνες για αγορά / κατασκευή, μίσθωση, αποσβέσεις κτηρίου όπως ενδεικτικά δαπάνες για ενεργειακή απόδοση κτηρίων κ.α.
3. Εξοπλισμός:
Δαπάνες για αγορά / κατασκευή, και χρήση παγίου εξοπλισμού με μίσθωση όπως μηχανήματα κ.α., καθώς και αποσβέσεις.
4. Μεταφορικά μέσα:

Δαπάνες για αγορά και μίσθωση και αποσβέσεις μεταφορικών μέσων.

5. Άυλα στοιχεία:

Δαπάνες για αγορά / κατασκευή και συνδρομές άυλων στοιχείων όπως ενδεικτικά ERP, Cloud κ.α.

Δείτε τις ολοκληρωμένες λύσεις για πληροφοριακά συστήματα που προσφέρει ο Όμιλος EPSILON NET

6. Μισθοδοσία
Δαπάνες σχετιζόμενες με μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ)
7. Μετακινήσεις / εξοδολόγια
8. Υπηρεσίες τρίτων
9. Αναλώσιμα
Δαπάνες για αγορά αναλώσιμων στοιχείων
10. Λειτουργικά έξοδα

Δαπάνες που σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης όπως ενδεικτικά έξοδα ενέργειας, επικοινωνίας, έξοδα διοίκηση κλπ., δαπάνες για κόστος κεφαλαίων και κεφαλαίου κίνησης (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.) και δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

Το άθροισμα των δαπανών για κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, που χρηματοδοτούνται με Δάνεια ΤΑΑ και για τα οποία αιτείται η εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων  και εμπίπτουν στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2613), αφορούν επένδυση σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού και περιλαμβάνουν:

α. Γήπεδα αγορά/μισθώσεις, διαμόρφωση γηπέδων.

 Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και μόνο στο βαθμό που αποτελεί μέρος επένδυσης για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και πάντως δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

β. Κτήρια αγορά/κατασκευή/μισθώσεις.

Η αγορά κτηρίων περιλαμβάνεται μόνο στο βαθμό που αποτελεί μέρος επένδυσης για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

 γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή/ μισθώσεις.

 δ. Μεταφορικά μέσα αγορά/μισθώσεις.

 ε. Άυλα αγορά/κατασκευή.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τις επιλέξιμες δαπάνες και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας παρέχεται στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Διαδικασία Υποβολής

Βήμα 1ο: Υποβολή αιτήματος

Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα υποβάλλεται στην διατραπεζική πλατφόρμα Go Beyond https://greece20-loans.gov.gr/welcome/ για αξιολόγηση, συνυποβάλλοντας τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στις δημοσιευμένες Προσκλήσεις των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Βήμα 2ο: Αξιολόγηση από την Τράπεζα
Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της κατ’αρχήν επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου πραγματοποιείται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, με βάση την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες τους.
Βήμα 3ο: Αξιολόγηση από αξιολογητή

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η αναλογία του δανείου ΤΑΑ και του δανείου συγχρηματοδότησης, πραγματοποιείται από Αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από μητρώο ελεγκτών/αξιολογητών που έχει δημιουργηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Η αμοιβή του οποίου καταβάλλεται από το φορέα της επένδυσης και προσδιορίζεται βάσει του ύψους του επενδυτικού σχεδίου (περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες Πρόσκλησεις υποβολής προτάσεων των συνεργαζόμενων Τραπεζικών Ιδρυμάτων).

Βήμα 4ο: Λήψη τελικής έγκρισης

Οριστική έγκριση του αιτήματος από την Τράπεζα, υπογραφή δανειακής σύμβασης ΤΑΑ και του δανείου συγχρηματοδότησης και εκταμίευση του ποσού.

Αναλυτικές οδηγίες για τα προσφερόμενα Δάνεια ΤΑΑ και για τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων από ενδιαφερόμενους περιλαμβάνονται στην Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από το ΤΑΑ και στα παραρτήματα τους, όπως έχουν δημοσιευθεί από τα Τραπεζικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.