Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση:
Δράση για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις

Οι Δράσεις με τίτλο «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» με συνολικό προϋπολογισμό ποσού 75.000.000,00 € και «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» με συνολικό προϋπολογισμό ποσού 75.000.000,00 € υλοποιούνται με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής Αιτήσεων είναι η Παρασκευή 15.03.2024 και ώρα 12:00 και η ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η Παρασκευή, 28.06.2024 και ώρα 15:00.

*Ποσοστό ενίσχυσης:
50% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ.

Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000.000,00 € έως 40.000.000,00 €.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου: Τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Καθεστώς Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, όπως ισχύει.

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
Συγκριτική.

*Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό:

 • 50% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ,
 • 75% για τις Δαπάνες που αφορούν Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία,
 • 45% για τις Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Επισημαίνεται ότι η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ»

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι νέες και υπό σύσταση μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της παρούσας πρόσκλησης.

Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται:

α) για νέες επιχειρήσεις: το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει πρόταση. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

β) για υπό σύσταση επιχειρήσεις: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή η ομάδα προσώπων) το οποίο υποβάλλει πρόταση με σκοπό τη δημιουργία επιχείρησης. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Βασικές Προϋποθέσεις

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μεγάλης Επιχείρησης (επιχειρήσεις που ΔΕΝ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014).
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία από τις περιοχές (χωρικές ενότητες) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον συνολική βαθμολογία 65 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης .
 • Να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ). Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών της επένδυσης.

 

Το σύνολο των προϋποθέσεων για την ένταξη στην Δράση, καθώς και οι λοιποί όροι περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις των Δράσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Μέσω των Δράσεων ενισχύονται δραστηριότητες των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Ειδική έμφαση και έξτρα βαθμολογική πριμοδότηση θα δοθεί σε παραγωγικές επενδύσεις που είναι σε συνάφεια και απαραίτητες για την υλοποίηση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης κάθε περιοχής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας:

 • ο τομέας της ενέργειας
 • ο τομέας της αγροδιατροφής

 

Για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης:

 • ο τομέας της φαρμακευτικής
 

Το σύνολο των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και των ειδικών κωδικών που πριμοδοτούνται περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε ένα επενδυτικό σχέδιο, δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:

Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
 • Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
 • Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
Δαπάνες Λογισμικού
 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία έως 5 ΕΜΕ και έως 15.000€ ανά ΕΜΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται (ηλεκτρονικά) το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται/βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση.