ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ», τα κεφάλαια του οποίου είναι συγχρηματοδοτούμενα και προέρχονται από το Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους. Διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ορίστηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ,  με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό ποσού €300 εκ., δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγυημένα δάνεια επενδυτικού σκοπού, δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης προς ΜμΕ.

Επιπλέον, παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 2% για τις επιχειρήσεις των περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιφερειών της χώρας, για τα πρώτα δυο (2) έτη της χρηματοδότησης και τέλος, τα δάνεια παρέχονται με μηδενική προμήθεια εγγύησης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χορήγησης ανακυκλούμενης πίστωσης δεν θα παρέχεται επιδότηση επιτοκίου.

Σημειώνεται ακόμη ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου σημαντικά χαμηλότερα από το μεσοσταθμικό επιτόκιο της αγοράς

Υποταμεία του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δυο (2) Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

 • Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.
 • Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Ποσοστό εγγύησης ανά Υποταμείο:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 70%.

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 80%.

Εξασφαλίσεις

Δεδομένης της εγγύησης που παρέχει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ζητούνται μειωμένες εξασφαλίσεις

Για δάνεια  ύψους έως € 50.000: μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Για δάνεια ύψους από € 50.001 και άνω: εμπράγματες εξασφαλίσεις ανώτατου ορίου 30% επί του συνολικού δανείου.

Διάρκεια

Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

5-12 έτη για τα Επενδυτικά Δάνεια ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που υπάγονται.

2-5 έτη για τα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού & 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση για τα Δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης.

Διάρκεια

Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»: 

5-10 έτη για τα επενδυτικά δάνεια.

2-5 έτη για τα Δάνεια Κεφαλαίου Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού &  0-3 έτη  με ετήσια ανανέωση για τα Δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης.

Ύψος Δανείου ανά Υποταμείο

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, πρέπει να:

 • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ ανάλογα με το Υποπρόγραμμα.
 • Tηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα όρια σώρευσης ενισχύσεων ανάλογα με τον κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων που εφαρμόζεται.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των ΧΟ.
 • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG και έχουν υποβάλει στον ΕΧΟ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης το ESG Tracker Performance. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης μέσω του ESG Tracker δεν αποτελούν κριτήρια επιλεξιμότητας του τελικού αποδέκτη, και δεν επηρεάζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΕΧΟ.

 

Επισημαίνονται ακόμη τα εξής:

 • Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε ένα Υποταμείο είτε στο Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» είτε στο Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων».
 • Επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε ένα από τα δύο Υποταμεία έχει εγκριθεί η αίτησή τους, έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και έχει εκταμιευθεί δάνειο, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε έτερο Υποταμείο, σε μεταγενέστερο χρόνο για διαφορετικό επενδυτικό σχέδιο ή τροποποίηση/επέκταση του αρχικού επενδυτικού σχεδίου ή για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού εφόσον δεν έχουν λάβει, υπό την προϋπόθεση ελέγχου των ορίων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και των ορίων του μέγιστου ύψους δανείου

 

Το σύνολο των προϋποθέσεων αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η δανειακή σύμβαση θα αφορά επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), το οποίο περιλαμβάνει:

 • επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ή/και
 • κεφαλαίο κίνησης ειδικού σκοπού /ανακυκλούμενης πίστωσης για την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της επιχείρησης. Οι δαπάνες δύναται να σχετίζονται με την ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.


Διευκρινίζεται ότι όλες οι δαπάνες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά.