Δράση 2
Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης

Δράση 1
Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης​

Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης
για την Δράση 2 του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ

Παραρτήματα - Υποδείγματα Δηλώσεων
για την Δράση 2 του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ