Νέα

Ν. 5111/2024 | Σημαντικές Αλλαγές σε Άρθρα των Aναπτυξιακών Nόμων 4887/2022 και 4399/2016

Με τη δημοσίευση του Νόμου 5111/2024 (ΦΕΚ Α 76/24.05.2024) γνωστοποιούνται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις άρθρων των Αναπτυξιακών Νόμων 4887/2022 και 4399/2016.

Ειδικότερα, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 4887/2022 ΚΑΙ 4399/2016, τροποποιούνται τα άρθρα των Aναπτυξιακών Nόμων 4887/2022 και 4399/2016. Συγκεκριμένα:

Τροποποιείται το Άρθρο 10 του Ν.4887/2022:

Με την παρούσα αλλαγή τροποποιούνται τα όρια της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης. Αναλυτικότερα:  

Α) το όριο μέχρι του οποίου παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης, ανά ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, στην οικεία περιοχή διαφοροποιείται από 50.000.000€ σε 55.000.000€,

Β) το όριο μέχρι του οποίου παρέχεται το 50% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης , ανά ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, στην οικεία περιοχή διαφοροποιείται από 100.000.000 € στα 110.000.000€,

Γ) το όριο άνω του οποίου δεν παρέχεται κανένα ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται από 100.000.000 € στα  110.000.000 €.

Τροποποιείται το Άρθρο 23 (παρ.1) του Ν.4887/2022:

Σύμφωνα με το νέο άρθρο, δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Ο  επενδυτής δύναται να υποβάλλει αίτηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας το αργότερο εντός 6 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, αντί  2 μηνών όπως αρχικά οριζόταν στον Ν.4887/2022. 

Τροποποιείται το Άρθρο 30 (παρ.2) του Ν.4887/2022:

Επέρχονται σημαντικές αλλαγές ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης προκήρυξης καθεστώτων ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) ώστε, με την έκδοση υπουργικής απόφασης – προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης:

α) να παρέχεται η επιλογή, με πρόταση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων της διαφοροποίησης των ποσοστών ενίσχυσης η οποία θα συναρτάται με τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης του άρθρου 18, καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με το είδος της χορηγούμενης ενίσχυσης.

β) να μπορεί να γίνει η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης.

γ) να επιλέγεται το είδος της αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, είτε με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, σε αντίθεση με τον προκαθορισμένο τρόπο αξιολόγησης κάθε καθεστώτος ενίσχυσης που προβλέπεται σήμερα στο Μέρος Β’ του ν. 4887/2022.

Τροποποιείται το Άρθρο 129 (παρ.5) του Ν.4887/2022 για τη διευκόλυνση της εφαρμογής τόσο του αναπτυξιακού αυτού νόμου όσο και των προγενέστερων ν. 4399/2016 (Α’ 117), 3908/2011 (Α’ 8) και 3299/2004 (Α’ 261).

  • Μετατρέπεται από υποχρεωτική σε δυνητική η έκδοσης κοινής απόφασης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξειδίκευση επιλέξιμων δαπανών που αφορούν την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ενιαία τα δικαιολογητικά και στοιχεία για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους.
  • Καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ο τρόπος διενέργειας ελέγχου και οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
  • Καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης το ύψος των κυρώσεων και ορίζονται η διαδικασία ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής ή η ανάκτηση ενισχύσεων, ο τρόπος επιβολής προστίμων και είσπραξης καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 28 (Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής -Κυρώσεις).


Στο παρόν άρθρο, προστίθεται νέα εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης τα δικαιολογητικά για την καταβολή των ενισχύσεων της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενες απασχόλησης, που έχουν υπαχθεί σε όλους τους ενεργούς αναπτυξιακούς νόμους.

Τροποποιείται το άρθρο 19 του Ν. 4399/2016:

Με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας δύναται να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο αρχικά εγκεκριμένο κόστος επιμέρους κατηγοριών δαπανών, αν σωρευτικά:

α) Το ποσοστό της αύξησης μιας κατηγορίας δαπάνης, το οποίο προκύπτει από το ποσό της αύξησης στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης διαιρούμενο με το αρχικό συνολικό κόστος της επένδυσης και πολλαπλασιαζόμενο με το εκατό, είναι μικρότερο ή ίσο με: αα) δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κτιριακές δαπάνες, αβ) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για τη δαπάνη του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων, αγ) είκοσι τοις εκατό (20%) για τη δαπάνη διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και αδ) δέκα τοις εκατό (10%) για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, το ως άνω ποσοστό των κτιριακών δαπανών ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

β) Το διαπιστωθέν, μετά από τον έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης, ποσό για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικού εγκεκριμένου ποσού για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης.

Αν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους. Οι ως άνω διαφοροποιήσεις των επιμέρους κατηγοριών δαπανών δεν δύναται να οδηγήσουν στην υπέρβαση του αρχικά εγκεκριμένου, συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ούτε του συνολικού ποσού της ενίσχυσης.

Η δυναμικότητα για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση μείωσης: α) άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και έως πενήντα τοις εκατό (50%) και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 17, β) της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του πενήντα τοις εκατό (50%), το επενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ολοκληρωμένο, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και η χορηγηθείσα ενίσχυση ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, προσαυξημένη κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.

Τροποποιείται το Άρθρο 23 (παρ.1) του Ν.4399/2016:

Στις περιπτώσεις παραβάσεων των περ. β’, γ’, δ’, ε’ και ι’ (για την ενίσχυση μισθολογικού κόστους) της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ή εν γένει παραβάσεων των όρων συμβατότητας με το Γ.Α.Κ. ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.