Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 14η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες και τελευταίες – κατά σειρά υποβολής- εκατόν εξήντα εννέα (169) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εκατόν τριάντα δύο (132) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 1.929.588,52€ εγκρίνονται και τριάντα επτά (37) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1.040.994,04€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 537.222,30€ απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια οκτακόσια εβδομήντα οκτώ (1.878), με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 27.102.784,77 € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης στη Δράση, ανέρχονται στις 2.497 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 36.586.481,69 € και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 70.740.853,78€.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η 15.02.2023.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν.2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.