Δράση 1
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ.

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν δύναται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση καθώς το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων είναι μικρότερο από 18.000€ (ελάχιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου στη Δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ).

Απάντηση: Το Έντυπο Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (τελευταίο υποβληθέν έντυπο) ή /και Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Φυσικού Προσώπου είναι δικαιολογητικό που αφορά μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων δεν υποβάλλεται σχετικό δικαιολογητικό.

Απάντηση: Για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων, υποβάλλεται το Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του Λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Απάντηση: Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση, η ύπαρξη της Άδειας Λειτουργίας της νέας δραστηριότητας/εγκατάστασης θα εξεταστεί κατά την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθούν οι απαιτούμενες Άδειες Λειτουργίας των υφιστάμενων (λοιπών) ΚΑΔ Επένδυσης στους οποίους η επιχείρηση δραστηριοποιείται για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης (εγγραφής στο ΟΠΣΚΕ) για κάθε διακριτό ενιαίο φυσικό αντικείμενο. Εφόσον δεν υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) προσφορά η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Απάντηση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομιστούν:

  • Η σύμβαση Δικαιόχρησης καθώς και οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου
  • Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ΜΜΕ με Σφραγίδα & Υπογραφή Ορκωτού λογιστή και του Νόμιμου εκπροσώπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την Ιδιότητα ΜΜΕ μιας Επιχείρησης)
  • εφόσον προκύπτει σύνδεση με τις επιχειρήσεις του δικτύου ή/και άλλες επιχειρήσεις, όλα τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία των δύο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων σύμφωνα με το Α/Α 7 του Παραρτήματος ΙΙ για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες.

Απάντηση: Δαπάνες εξοπλισμού/ λογισμικού που είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (πχ. φορολογικοί μηχανισμοί για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες.

Απάντηση: Επιλέξιμη θεωρείται μόνο η δαπάνη κατασκευής νέας ιστοσελίδας και όχι αναβάθμιση υφιστάμενης. Το Domain δύναται να παραμένει το ίδιο, εφόσον αποδεικνύονται τα παραπάνω.

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη στην κατηγορία δαπάνης 8 «Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών λογισμικού».

Απάντηση: Οι Έμμεσες Δαπάνες αποτελούν το 7% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των Αμέσων Δαπανών και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Για παράδειγμα, σε μια αίτηση χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 30.000€, αυτός θα διαμορφωθεί ως εξής:

Συνολικός Π/Υ= Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Άμεσων Δαπανών 28.037,38€ + Έμμεσες Δαπάνες 1.962,62€ (28.037,38€ * 7%) = 30.000€.

Απάντηση: Δαπάνη αγοράς λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδεια χρήσης, δύναται να πιστοποιηθεί στην Κ.Δ:3 “Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία”, εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης.