Νέα

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Στις 23/02/2023 ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει σε ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

 

Η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα τους αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

 

Ειδικότερα χωρίζεται σε:

  • Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
  • Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.
  • Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 

Οι Δράσεις υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα» (ΕΥΔ) με Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) τον Ενδιάμεσο Φορέα του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό 300.000.000 € και κατανέμεται ανά δράση και ανά περιφέρεια ως εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ 1η ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 2η ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 3η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ
Περιφέρειες σε Μετάβαση
(Αττική και Νότιο Αιγαίο)

19.800.000€

33.000.000€

13.200.000€

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

(Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα)

70.200.000€

117.000.000€

46.800.000

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

90.000.000€

150.000.000€

60.000.000€

 

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε μία από τις δράσεις «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ». Σε περίπτωση που προκύψει ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις, τότε η αίτηση χρηματοδότησης απορρίπτεται.

Ο Όμιλος Epsilon Net σας παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις δυνατότητες που έχετε μέσα από τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» καθώς και για τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας Δράσης ξεχωριστά.