Νέα

Δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις των προσκλήσεων των Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό MμΕ

Στις 03/04/2023 δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης για κάθε μία από τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

 

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 

Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Δράση 1 , μεταξύ άλλων αλλαγών προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:

 • 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 66.2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία και
 • 66.3/Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
 • 93.29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

 

Επίσης, προστίθεται στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων η νομική μορφή «Συνεταιρισμός» και περιλαμβάνονται αλλαγές αναφορικά με τις έμμεσες δαπάνες, το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, τις υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση της Πράξης, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κ.ά.

 

Δείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης/Οδηγού εδώ

 

Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Δράση 2 , επιφέρει  μεταξύ άλλων τις κάτωθι αλλαγές :

 

Προστίθενται οι ΚΑΔ:

 • 1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 3/Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
 • 29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

 

Διαγράφονται οι ΚΑΔ: 61.20.42 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων» και 61.10.43 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων».

Περιλαμβάνονται επεξηγήσεις για τον όρο «Αρχική Επένδυση».

Στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων προστίθεται και η μορφή του “Συνεταιρισμού”.

Περιλαμβάνει επίσης αλλαγές σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κ.ά.

 

Δείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης/Οδηγού εδώ

 

Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

 

Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» μεταξύ άλλων αλλαγών, προστίθενται οι ΚΑΔ:

 • 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 66.2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 66.3/Δραστηριότητες διαχείρισης  κεφαλαίων
 • 29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν τόσο τον Πίνακα ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο καθεστώς Καν.1407/2013 (De minimis) όσο και τον Πίνακα ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο καθεστώς Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ).

Επιπλέον, στον Πίνακα ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο καθεστώς Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), διαγράφονται οι ΚΑΔ 61.10.43 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων» και 61.20.42 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων».

Επιπρόσθετα, στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων προστίθεται η νομική μορφή «Συνεταιρισμός».

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης αλλαγές σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στη δράση, τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων κ.ά.

 

Δείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης/Οδηγού εδώ