Νέα

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» : Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας και ανά Δράση-Προηγούνται οι Περιφέρειες Αττικής και N. Αιγαίου σε ποσοστό κάλυψης του Προϋπολογισμού

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών ενεργειών  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη Δέσμη Δράσεων  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε  ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως και 05/05/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση.

Συνολικά έχουν υποβληθεί :

Για την Δράση 1-  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 1.123 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 32.214.835 € με Δημόσια Δαπάνη  16.549.550,00 €.

Για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο)  το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε ποσοστό 56,29 % , σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με αυτό των αιτήσεων στις υπόλοιπες Περιφέρειες το οποίο ανέρχεται σε 7,7 %.

Για την Δράση 2-  «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» : 49 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 18.874.970 € με Δημόσια δαπάνη 8.523.813 €

Για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο)  το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε ποσοστό 13,36%, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με αυτό των αιτήσεων στις υπόλοιπες Περιφέρειες το οποίο ανέρχεται σε 3,52 %.

Για την Δράση 3 –  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»: 32 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 26.255.157 € με Δημόσια δαπάνη 12.456.713 €.

Για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο)  το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε ποσοστό 30,93%, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με αυτό των αιτήσεων στις υπόλοιπες Περιφέρειες το οποίο ανέρχεται σε 17,89%.

Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανά Δράση και ανά κατηγορία περιφέρειας είναι:

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις Δράσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και εγκρίνονται μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφερειών.