Νέα

Υποβληθείσες αιτήσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ| Περιορίζεται ο Διαθέσιμος Προϋπολογισμός σε Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου

Σε συνέχεια των ενεργειών για την πληροφόρηση  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε  ο συνολικός αριθμός υποβληθείσων αιτήσεων έως και 09/06/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση.

Συνολικά έχουν υποβληθεί :

Για την Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: 1.605 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 45.939.496 € με Δημόσια Δαπάνη 23.605.215,00 €.

Για την Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: 79 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 30.622.451 με Δημόσια δαπάνη  14.009.894,00 €

Για την Δράση 3   «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»: 52 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 42.872.288 €  με Δημόσια δαπάνη 19.983.238 €.

Διαπιστώνεται ότι στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) το ποσοστό κάλυψης του Διαθέσιμου προϋπολογισμού Δημοσίας Δαπάνης και για τις τρεις Δράσεις είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των υπολοίπων Περιφερειών.

Συγκεκριμένα:

·        Για τη Δράση 1 στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε ποσοστό 79,03% ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε  11,33%.

·        Για τη Δράση 2 στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε ποσοστό 18,10% ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε  6,87%.

·        Για τη Δράση 3 στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε ποσοστό 54,11% ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε  27,44%.

Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανά Δράση και ανά Κατηγορία περιφέρειας είναι:

Επισημαίνεται ότι οι Δράσεις θα παραμένουν ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφερειών.