Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027: Αναρτήθηκαν οι Προδημοσιεύσεις των Δράσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» για τις νέες, υπό σύσταση και υφιστάμενες ΜμΕ

Αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς ιστότοπους της Ειδικής Υπηρεσίας Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), του ΕΣΠΑ 2021-2027, του ΕΦΕΠΑΕ καθώς και των εταίρων του με Γεωγραφική Αρμοδιότητα τις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης η προδημοσίευση του Προγράμματος «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» με συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000€, καθώς και του Προγράμματος «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» με συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000€.

Οι συγκεκριμένες Δράσεις θα υλοποιηθούν με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορούν την πραγματοποίηση επενδύσεων αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:

§  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

§  Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

§  Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

§  Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

§  Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ειδικότερα, όπως γνωστοποιείται και από τις προδημοσιεύσεις, προβλέπεται:Remaining Time-0:00

Για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», επιδότηση έως 70% σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 20.000€ έως 100.000€. Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στις περιοχές αυτές.

Για το πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» επιδότηση έως 70% σε νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 20.000€ έως 100.000€. Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία νέων και η ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στις περιοχές αυτές.

Οι ενισχύσεις και για τα δύο (2) προγράμματα, θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, δύνανται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

· Δαπάνες για την διαμόρφωση κτηρίων, εγκαταστάσεων  και περιβάλλοντος χώρου.

· Δαπάνες σε εξοπλισμό και σε μεταφορικά μέσα όπως ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής κ.α.

· Δαπάνες Λογισμικού όπως ενδεικτικά ERP, κατασκευή ιστοσελίδας κ.α.

· Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών όπως η αμοιβή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού.

· Δαπάνες προσωπικού για τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

·  Έμμεσες δαπάνες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η δημοσίευση των Προκηρύξεων των ανωτέρω Δράσεων, στις οποίες θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης και θα οριστικοποιηθούν τα κύρια σημεία τoυς, καθώς και  οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που θα περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δικαιούχων.