Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Δημοσιεύθηκε η 2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για την Δέσμη Δράσεων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ», δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- εκατόν τρεις 103 αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εξήντα οκτώ (68) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 991.227,28€ κρίνονται ως επιλέξιμες ενώ τριάντα πέντε (35) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 990.439,97€ απορρίπτονται.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.