Νέα

ΕΛΛΑΔΑ 2.0. | Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδύσεων για την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα του ορεινού τουρισμού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων” και “Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων.”

Τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 54.932.000€, εντάσσονται στην ευρύτερη δράση “Τουριστική Ανάπτυξη”, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του  Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η προώθηση του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων αναφορικά με την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.

Συγκεκριμένα, μέσω των Προγραμμάτων επιδιώκεται:

  • Η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για χειμερινές και ορεινές δραστηριότητες συγκλίνοντας προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
  • Η αναβάθμιση των υποδομών των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων που θα προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
  • Η επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και πιο ελκυστικών ευκαιριών για ορεινό τουρισμό, που θα είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή.
  • Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων με σκοπό την λειτουργία των εγκαταστάσεων με μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.


Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε όλα τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν ιδιοκτήτες και φορείς διαχείρισης (παραχωρησιούχοι) των χιονοδρομικών κέντρων και των ορειβατικών καταφυγίων της χώρας.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στο ποσό των 10.000.000€ για τα χιονοδρομικά κέντρα και στο ποσό των 250.000€ για τα ορειβατικά καταφύγια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των προγραμμάτων αφορούν μεταξύ άλλων:

  • Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  • Αγορά εξοπλισμού όπως ενδεικτικά εξοπλισμό αναψυχής, εξοπλισμό πινακίδων σήμανσης
  • Δράσεις ψηφιοποίησης όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης, web site
  • Ενέργειες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.ά.


Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο  διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr/ , από 25/10/2023 έως και 31/3/2024.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα όρια και τις επιλέξιμες δαπάνες παρέχεται στις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων: