Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- εκατόν τριάντα (130) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εκατόν πέντε (105) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 1.505.745,25 € κρίνονται ως επιλέξιμες και είκοσι πέντε (25) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 697.309,87 € απορρίπτονται.

Με την Απόφαση, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε τετρακόσια εβδομήντα έξι (476) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 6.867.679,23 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανέρχονται σε 644 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 18.330.595,84 €.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.