Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκε η  δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, εκατόν τριάντα δύο (132) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εκατόν εννιά (109) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 28.887.006,15€ κρίνονται ως επιλέξιμες και είκοσι τρεις (23) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 12.508.000,15€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εκατόν ενενήντα εννιά (199) με συνολική δημόσια δαπάνη 53.296.638,55€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε διακόσιες πενήντα δύο (252) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 146.394.393,75€ με δημόσια δαπάνη 68.746.840,87€.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.