Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την πορεία υλοποίησης της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Η συγκεκριμένη Απόφαση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- τριακόσιες τριάντα έξι (336) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, διακόσιες είκοσι οκτώ (228) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 3.305.320,58€ κρίνονται ως επιλέξιμες και εκατόν οκτώ (108) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 3.044.105,82€ απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε επτακόσια τέσσερα (704) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10.172.999,81€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης ανέρχονται σε 980 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 14.475.658,81€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 27.927.560,61€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.