Νέα

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»: Nέο Πρόγραμμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με επιδότηση 45%

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύθηκε για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση», συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000€.

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, η μεγέθυνσής τους (scale up), η αύξηση της εξωστρέφειας (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και η προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Βασικά σημεία της Δράσης

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σε ποσοστό 45% για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού από €60.000 έως και €400.000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης.

Ειδικότερα, θα πρέπει να συνδέεται με τις ακόλουθες Περιφερειακές Απολήξεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα.
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων.
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας.
 • Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία.
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός.
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα.
 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά.
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.


Δικαιούχοι

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη της Δράσης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται έπειτα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (13/12/2023) και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Δαπάνες προσωπικού.
 2. Δαπάνες εξοπλισμού όπως ενδεικτικά δαπάνες εξοπλισμού για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, δαπάνες ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου και παραγωγικού & μηχανολογικού εξοπλισμού.
 3. Δαπάνες μεταφορικών μέσων και οργάνων, δηλαδή δαπάνες για ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων.
 4. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο.
 5. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών όπως ενδεικτικά το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους, υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, μελέτες ανάπτυξης προϊόντος κ.α.
 6. Δαπάνες Λογισμικού και δαπάνες για δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
 7. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης όπως ενδεικτικά δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
 8. Έμμεσες Δαπάνες σε ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.


Χρόνος υποβολής και Διαδικασία Αξιολόγησης

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 22/01/2024 και ώρα 12:00 και θα διαρκέσει έως και 22/05/2024 και ώρα 14:00 και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική, βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για το σύνολο των προϋποθέσεων υπαγωγής, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα κύρια σημεία της Δράσης παρέχεται στη σχετική Προκήρυξη.