Νέα

Ξεκίνησε η υποβολή Αιτήσεων των 2 Δράσεων του ΕΣΠΑ για την επιδότηση νέων επιχειρήσεων– Μέχρι τον Φεβρουάριο οι Αιτήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, δημοσιεύθηκαν οι αναλυτικές Προκηρύξεις για τις νέες Δράσεις «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων».

Στις αναλυτικές Προσκλήσεις των Δράσεων περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υποβολής και η διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης και παράλληλα γνωστοποιείται το διάστημα κατά το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση.

Συγκεκριμένα, ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την 29.02.2024 και ώρα 15:00.  

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, καθώς και ότι μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Σημαντικό είναι ακόμη να σημειωθεί ότι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης των Προκηρύξεων και ότι η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Η  συγκεκριμένη Δράση, συνολικού προϋπολογισμού 190.000.000€, αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και μέσω αυτής δύνανται να επιδοτηθούν υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ποσού από 30.000€ έως 400.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών, το οποίο έχει δυνατότητα προσαύξησης κατά 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη περιοχή ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον 5% με τη δήλωση, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»

Η  συγκεκριμένη Δράση, συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000€, αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και μέσω αυτής, δύνανται να επιδοτηθούν υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ποσού από 80.000€ έως 400.000€.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται σε ποσοστό 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και έχει δυνατότητα προσαύξησης κατά 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.