Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Δημοσιεύθηκαν οι επόμενες Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων για τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για τα Αποτελέσματα Έγκρισης Αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις, οι οποίες αξιολογούνται κατά σειρά υποβολής, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ, δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη 21/12/2023 οι Αποφάσεις Έγκρισης  Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τις τρεις (3) Δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027».

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, τριακόσιες είκοσι επτά (327) αιτήσεις.

Ειδικότερα, διακόσιες τριάντα τρεις (233) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 3.376.360,37€ εγκρίνονται και ενενήντα τέσσερεις (94) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 2.575.897,98€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.316.614,81€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εννιακόσια τριάντα επτά (937) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 13.549.360,18€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται στις 1.307 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 19.256.429,98€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 37.070.104,54€.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, τριάντα οκτώ (38) αιτήσεις.

Ειδικότερα, δεκαπέντε (15) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 2.026.537,18€ εγκρίνονται και είκοσι τρεις (23) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 8.105.201,46€, απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45), με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 7.122.139,58€ και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης, ανέρχεται σε εκατόν δεκαεπτά (117) αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 19.928.940,05€ και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 43.447.802,78€.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, είκοσι οκτώ (28) αιτήσεις χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, δέκα (10) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 4.558.713,93€ εγκρίνονται και δέκα οκτώ (18) αιτήσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 13.022.351,52€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 6.103.615,99€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε δέκα επτά (17), με συνολική δημόσια δαπάνη 7.690.554,33€ και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης, ανέρχονται σε πενήντα δύο (52) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 42.288.289,27€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 20.055.374,76€.