Νέα

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Δημοσιεύθηκαν οι Προκηρύξεις για τις στοχευμένες Δράσεις με ποσοστό ενίσχυσης 70%

Δύο νέες Δράσεις επιχειρηματικότητας δημοσίευσε η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 στοχεύοντας στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

  • «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 20.000.000€ και δικαιούχους νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

            Ως υπό σύσταση, νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική                υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

           Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά  την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της                        αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες υποβλήθηκαν            τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

  • «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 30.000.000€ και δικαιούχους υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

           Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,                       διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα                     φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής Αιτήσεων είναι Πέμπτη 08.02.2024 και ώρα 13:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η Δευτέρα, 08.04.2024 και ώρα 15:00.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση.

Περιγραφή των Δράσεων

Οι ανωτέρω Δράσεις ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και την συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Σημειώνεται ότι δίνεται έμφαση σε επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Οι Δράσεις ενθαρρύνουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000€ έως 100.000€ και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της Αίτησης Χρηματοδότησης.

 Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Δαπάνες για εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (ενδεικτικά αμοιβή συμβούλου, υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service»)
  • Δαπάνες Λογισμικού και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού (ενδεικτικά ERP & CRM),
  • Δαπάνες Προβολής και εξωστρέφειας.

 

Οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2023/2831 της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Υπαγωγής αναφέρονται αναλυτικά στους Οδηγούς των Προκηρύξεων των Δράσεων.

Για την Δράση που αφορά τις Νέες και Υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Για την Δράση που αφορά τις Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη εδώ.