Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, εκατόν εξήντα (160) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εκατόν είκοσι επτά (127) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 35.333.183,20€ εγκρίνονται και τριάντα τρεις (33) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 21.845.263,29€ και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 10.004.535,03€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε πεντακόσια ογδόντα (580), με συνολική δημόσια δαπάνη 150.802.990,27€ και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης, ανέρχονται σε επτακόσιες είκοσι τέσσερις (724) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 422.104.589,27€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 195.264.932,68€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).