Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής– είκοσι τρεις (23) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, δεκατρείς (13) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 1.962.770,41€ εγκρίνονται και δέκα (10) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 2.892.706,20€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.339.833,36€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε πενήντα οκτώ (58) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 9.084.909,99€ και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης, ανέρχονται σε εκατόν σαράντα (140) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 23.369.530,65€ και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 50.862.237,41€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ