Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Δημοσιεύθηκαν οι επόμενες Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη 2η & 3η Δράση του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ»

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ», δημοσιεύθηκαν οι επόμενες Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027».

Για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»:

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- δεκαπέντε (15) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, έντεκα (11) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 1.775.307,39€ εγκρίνονται και τέσσερις (4) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 1.114.517,40€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 541.748,70€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εξήντα εννέα (69) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 10.860.217,38 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανέρχονται σε εκατόν πενήντα πέντε (155) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 25.742.698,93 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 55.729.356,24€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»:

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, σαράντα εννέα (49) χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, είκοσι (20) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 8.183.101,90€ εγκρίνονται είκοσι εννέα (29) αιτήσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 20.393.792,06€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.853.111,02€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε τριάντα επτά (37) με συνολική δημόσια δαπάνη 15.873.656,23€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε εκατόν μία (101) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 80.299.349,33€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 38.265.247,68€

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.