Νέα

4η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» | Υποβολή αιτήσεων μέχρι 22.03

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των τροποποιήσεων των Προσκλήσεων για τις δύο (2) Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ανακοινώθηκε και η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και στην τρίτη (3η) Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και για αυτήν την Δράση θα είναι δυνατή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.

Αλλαγές περιλαμβάνονται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS».