Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων για την 1η και 2η Δράση του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ»

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ», δημοσιεύθηκαν οι επόμενες Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027».

Για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»:

Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες – κατά σειρά υποβολής- τριάντα (30) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 349.659,00€ εγκρίνονται και έξι (6) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 163.151,07€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 83.980,02€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια εξακόσια σαράντα πέντε (1.645) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 23.708.647,34€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται στις 2.243 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 32.854.593,87€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 63.581.339,57€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»:

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- είκοσι τρεις (23) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, δεκαέξι (16) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 2.517.051,74€ εγκρίνονται και επτά (7) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 1.549.286,32€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 757.393,16€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε ογδόντα πέντε (85) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 13.377.269,12 € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 29.133.468,73 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 62.737.360,85 €.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.