Νέα

1η Απόφαση Έγκρισης/Απόρριψης Eνστάσεων για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης/Απόρριψης Eνστάσεων για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης των πρώτων, κατά σειρά υποβολής στο ΟΠΣΚΕ, πενήντα τριών (53) ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στη Δράση.

Ειδικότερα εκ των 53 ενστάσεων, οι 4 αφορούσαν σε εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης και οι σαράντα εννέα (49) ενστάσεις σε απορριφθείσες, σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασής τους, τριάντα έξι (36) ενστάσεις εγκρίνονται, πέντε (5) εγκρίνονται μερικώς και δώδεκα (12) απορρίπτονται.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.