Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής χίλιες εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εννιακόσιες εξήντα πέντε (965) αιτήσεις χρηματοδότησης, επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 64.799.044,36€, κρίνονται ως επιλέξιμες και διακόσιες δέκα (210) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 28.021.513,04 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 13.036.972,72€, απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα (5.074), με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 349.420.739,94€ και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης στη Δράση, ανέρχονται σε έξι χιλιάδες εκατόν πέντε (6.105) αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 430.635.353,05€ και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 917.908.759,59€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.