Νέα

Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 | Προκήρυξη Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα»

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σε τοποθέτηση των μελών τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε ποσό 4.000.000,00€.

Με την παρούσα Δράση, ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 300.000€ έως 500.000€. Το τελικό ποσοστό έντασης της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανάλογα με το άρθρο του Καν. 651/2014 ως ισχύει, την κατηγορία δαπάνης και το μέγεθος του συνεργατικού σχηματισμού όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 04-07-2024 και ώρα 12:00 και ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης η Παρασκευή 04-10-2024 και ώρα 15.00.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση της Δράσης.