Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Δημοσιεύθηκαν οι Τροποποιήσεις των Προσκλήσεων για τις 2 Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις για τις Προσκλήσεις των δύο (2) Δράσεων  «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, με τις οποίες επέρχεται αλλαγή στη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Ειδικότερα:

«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», σύμφωνα με την οποία η διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τροποποιείται και ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αλλαγές περιλαμβάνονται και στο κεφάλαιο 9.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πρόσκλησης.

Δείτε την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τροποποιείται και ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αλλαγές περιλαμβάνονται και στο κεφάλαιο 9.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πρόσκλησης.

Δείτε την 5η Tροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.