Νέα

Ψηφιακές Συναλλαγές | Παράταση εξαργύρωσης Vouchers για τον Δ’ Κύκλο των Κατηγοριών 1, 3, 4 & τον Γ’ Κύκλο των Κατηγοριών 5, 6

Όπως γνωστοποιείται με την δέκατη τρίτη (13η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά τον τελευταίο Κύκλο Αιτήσεων, δηλαδή στο διάστημα 26/02/2024 – 19/03/2024, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και εξαργύρωσης επιταγών έως και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024. Ειδικότερα:

Για την 1η, 3η & 4η Κατηγορία:

Η ημερομηνία πραγματοποίησης αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, με χρήση των vouchers που εκδόθηκαν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, παρατάθηκε μόνο για τις Αιτήσεις του Δ’ Κύκλου Χρηματοδότησης, έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024, αντί για την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024, όπως οριζόταν από προγενέστερη Τροποποίηση.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενέργειας ορίζεται η Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024.

Για την 5η  & 6η Κατηγορία:

Η ημερομηνία πραγματοποίησης αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, με χρήση των vouchers που εκδόθηκαν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, παρατάθηκε μόνο για τις Αιτήσεις του Γ’ Κύκλου Χρηματοδότησης, έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024, αντί για την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024, όπως οριζόταν από προγενέστερη Τροποποίηση.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενέργειας ορίζεται η Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν έως την 10/01/2024, ήτοι για τους Α’, Β’ και Γ’ Κύκλους των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3, 4, καθώς και για τους Α’ και Β’ Κύκλους των Κατηγοριών Ενέργειας 2, 5, 6, η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και εξαργύρωσης επιταγών παραμένει η Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» αποσκοπεί στην  υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών και μέσω του Προγράμματος ενισχύονται οι ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS.

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης.

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Ο Όμιλος EPSILON NET και  το σύνολο των θυγατρικών της εταιρειών, ως εγκεκριμένοι Προμηθευτές του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» του Ταμείου Ανάκαμψης, προσφέρουν ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και σε σύγχρονα φορολογικά και ταμειακά συστήματα, καθώς και σε πιστοποιημένες all in one solutions, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανωτέρω ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες all in one solutions μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα Epsilon ALL in ONE.

Τέλος, αν επιθυμείτε πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με το Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές», μπορείτε να επισκεφθείτε τον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο Voucher.epsilonnet.