Νέα

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση | 3η Τροποποίηση των Προκηρύξεων για τις 4 Δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων & μεγάλων επιχειρήσεων

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των Προκηρύξεων για τις τέσσερις (4) νέες Δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) Τροποποίηση των Προσκλήσεων, στην οποία, μεταξύ άλλων, επέρχεται αλλαγή στο περιθώριο υποβολής ενστάσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποίηση των προκηρύξεων, οι ενστάσεις δυναται να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ (https://app.opske.gr/), από τον δηλωθέντα συντονιστή του δικαιούχου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ηλεκτρονικής κοινοποίησης της απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις τέσσερις (4) Δράσεις ήταν εφικτή έως την Παρασκευή 28.06.2024 και ώρα 15:00.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ» μπορείτε να  δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.