Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων για τις 2 Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων υποβολής χρηματοδότησης και των ενστάσεων, δημοσιεύθηκαν οι επόμενες Αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων  για τις Δράσεις «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και  «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027».

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης των επόμενων κατά σειρά υποβολής στο ΟΠΣΚΕ, ογδόντα εννέα (89) ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στη Δράση.

Ειδικότερα εκ των ογδόντα εννέα (89) ενστάσεων, οι πέντε (5) αφορούσαν σε εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης και οι ογδόντα τέσσερεις (84) ενστάσεις σε απορριφθείσες, σύμφωνα με τις Αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασής τους, πενήντα εννέα (59) ενστάσεις εγκρίνονται, είκοσι δύο (22) απορρίπτονται και οκτώ (8) εγκρίνονται μερικώς.

Συγκεκριμένα, από τις πέντε (5) ενστάσεις των εγκεκριμένων αιτήσεων οι τρεις (3) γίνονται αποδεκτές στο σύνολό τους και οι δύο (2) εγκρίνονται μερικώς.Από τις ογδόντα τέσσερεις (84) ενστάσεις των απορριφθεισών οι πενήντα έξι (56) εγκρίνονται στο σύνολό τους, οι είκοσι δύο (22) απορρίπτονται και οι έξι (6) εγκρίνονται μερικώς, με τις τρείς (3) ενστάσεις να αλλάζουν κατάσταση, διαμορφώνοντας σε πενήντα εννέα (59) το σύνολο των αιτήσεων που προχωράει προς έγκριση και είκοσι πέντε (25) το σύνολο των αιτήσεων που παραμένουν απορριφθείσες.

Επιπλέον, η τροποποίηση της Απόφασης αφορά στην έγκριση πενήντα εννέα (59) αιτήσεων χρηματοδότησης επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 797.356,24€, κατόπιν έγκρισης του αιτήματος ένστασής τους.

Η εν λόγω Απόφαση περιλαμβάνει και την τροποποίηση του προϋπολογισμού για πέντε (5) εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης με επιπρόσθετο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 30.735,05€ και επιπρόσθετη δημόσια δαπάνη 15.367,55€, κατόπιν έγκρισης της ένστασής τους.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- σαράντα μία (41) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, είκοσι εννέα (29) αιτήσεις χρηματοδότησης, με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 5.079.256,61€ εγκρίνονται και δώδεκα (12) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 4.006.987,06€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.901.795,45€, απορρίπτονται.

Με την Απόφαση, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εκατόν δεκατέσσερα (114), με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 18.456.525,73€ € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται σε διακόσιες δεκαεννέα (219) αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 36.420.209,16€ και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 78.468.247,43€.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.