Νέα

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027, προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», η οποία αποκοπεί στην προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε τρίτες χώρες.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λόγω του μικρού τους μεγέθους δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εθνικές, κλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις στις οποίες κατά κανόνα παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις και οι καινοτομίες στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εκθέσεις, η οποία συμμετοχή έχει το νόημα της προβολής, της ενημέρωσης αλλά και της δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο σε εθνικό επίπεδο ή διεθνώς με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών τους.

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ, παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται Πράξεις επιχορηγούμενου π/υ έως 90.000€ για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000€, όπως ορίζεται στην Ενότητα 6.1 της Πρόσκλησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% δημόσια δαπάνη, ανάλογα με το επενδυτικό σχέδιο και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Επισημαίνεται ότι η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027, όπως ισχύει.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο της Πρόσκλησης και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα.
  • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό.
  • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων.


Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 02.07.2024 και ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 16.09.2024 στις 14:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) opske.gr με την ένδειξη «Δράση: Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης».

Δείτε την Προκήρυξη της Δράσης εδώ.