Δράση 1
Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Δράση 1 Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις και δείτε άμεσα αν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη για την Δράση 1 του Βασικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ

1 / 20

1. Η εξεταζόμενη αίτηση της επιχείρησης (μοναδικός ΑΦΜ) είναι η πρώτη υποβληθείσα ή είναι η επόμενη σε σειρά υποβληθείσα και η πρώτη έχει απορριφθεί ή αποσυρθεί οικειοθελώς και δεν έχει υποβληθεί ένσταση ή έχει ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη την υποβληθείσα ένστασή της.

2 / 20

2. Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και να δηλώσει ως τόπο/τόπους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).

3 / 20

3. Ο τόπος/οι τόποι υλοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης είναι εκτός της κύριας κατοικίας του Δικαιούχου.

4 / 20

4. Η επιχείρηση να τηρεί Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχει κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

5 / 20

5. Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

6 / 20

6. Η επιχείρηση να διαθέτει ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα Χ - EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) στο οποίο περιλαμβάνονται οι τομείς δραστηριότητας).

7 / 20

7. Η αίτηση χρηματοδότησης αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Χ - EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

8 / 20

8. Η επιχείρηση να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

9 / 20

9. Η επιχείρηση να έχει την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ με τη Σύσταση της ΕΕ 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής

10 / 20

10. Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.

11 / 20

11. Η επιχείρηση να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμός και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ), Δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013].

12 / 20

12. Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

13 / 20

13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

14 / 20

14. Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για έγκριση και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

15 / 20

15. Να δεσμευτεί η επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ.)

16 / 20

16. Εάν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχει αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης ή, εάν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

17 / 20

17. . Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 39, παρ. 1-4 και 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

18 / 20

18. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

19 / 20

19. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης).

20 / 20

20. Να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI «Προϋποθέσεις Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 DE MINIMIS».

0%