Δράση 2
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (π.χ. φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ.

Απάντηση: Η εν λόγω μεταφορά της έδρας δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014, ως μετεγκατάσταση ορίζεται η «μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση) (βλ. Πίνακα Επεξήγησης Γενικών Όρων και Συντμήσεων).

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση καθώς το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων είναι μικρότερο από 50.000€ (ελάχιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου στη Δράση Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ).

Απάντηση: Για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων υποβάλλεται Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Απάντηση: Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση, η ύπαρξη της Άδειας Λειτουργίας της νέας δραστηριότητας/εγκατάστασης θα εξεταστεί κατά την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθούν οι απαιτούμενες Άδειες Λειτουργίας των υφιστάμενων (λοιπών) ΚΑΔ Επένδυσης στους οποίους η επιχείρηση δραστηριοποιείται για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης (εγγραφής στο ΟΠΣΚΕ) για κάθε διακριτό ενιαίο φυσικό αντικείμενο. Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ. ειδικές κατασκευές, customized λογισμικό, κ.λ.π) προσκομίζεται μία προσφορά με τη σχετική αιτιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Απάντηση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομιστούν:

  • Η σύμβαση Δικαιόχρησης καθώς και οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου
  • Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ΜΜΕ με Σφραγίδα & Υπογραφή Ορκωτού λογιστή και του Νόμιμου εκπροσώπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την Ιδιότητα ΜΜΕ μιας Επιχείρησης)
  • Εφόσον προκύπτει σύνδεση με τις επιχειρήσεις του δικτύου ή/και άλλες επιχειρήσεις, όλα τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία των δύο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων σύμφωνα με το Α/Α 10 του Παραρτήματος ΙΙ για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες.

Απάντηση: Δαπάνες εξοπλισμού/ λογισμικού που είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (π.χ. φορολογικοί μηχανισμοί για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες.

Απάντηση: Επιλέξιμη θεωρείται μόνο η δαπάνη κατασκευής νέας ιστοσελίδας και όχι αναβάθμιση υφιστάμενης. Το Domain δύναται να παραμένει το ίδιο, εφόσον αποδεικνύονται τα παραπάνω.

Απάντηση: Ναι, απαιτείται η υλοποίηση δαπανών στη συγκεκριμένη κατηγορία σε    ποσοστό κατ’ ελάχιστο 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Απάντηση: Δαπάνη προμήθειας λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδεια χρήσης, είναι επιλέξιμη για τη Δράση, εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης.

Απάντηση: Για την κάλυψη των κριτηρίων απαιτείται ενδεικτικά η επισύναψη των κάτωθι:

  1. Παραστατικά τιμολόγησης στοιχείων εξοπλισμού, λογισμικού
  2. Εκτυπώσεις μητρώου παγίων στις οποίες εμφανίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία
  3. Serial numbers εξοπλισμού και άδειες χρήσης/βεβαιώσεις λογισμικού
  4. Φωτογραφίες/ printscreen του εξοπλισμού/λογισμικού


Σημειώνεται ότι, οι εφαρμογές/λογισμικά θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι έχουν αποκτηθεί/ανανεωθεί εντός τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και να βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία.

Η επισύναψη μόνο φωτογραφιών/print screen (α/α 4) δεν επαρκεί για την τεκμηρίωση των κριτηρίων.

Απάντηση: Για τη κάλυψη του Κριτηρίου 2, απαιτείται η εγκατάσταση του συνόλου των αναφερόμενων εφαρμογών (π.χ.: MS Office Suite) για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά η αγορά/ανανέωσή τους εντός της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Απάντηση: Η σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB αφορά σε ταχύτητα διαδικτύου τουλάχιστον άνω των 50mbps ανεξαρτήτου τρόπου παροχής από τον Πάροχο (μέσω vdsl ή οπτικής ίνας). Για την τεκμηρίωση, απαιτείται η επισύναψη πρόσφατου τιμολογίου από τον εκάστοτε Πάροχο με εμφανή την αναγραφή της ονομαστικής ταχύτητας σύνδεσης. Επιπρόσθετα, δύναται να επισυνάπτονται φωτογραφίες από τον εξοπλισμό της επιχείρησης π.χ. router/modem, switches, αναμεταδότες, κλπ.