Νέα

Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 | Ημερίδα από την EPSILON NET με την Digital4U & την Atlantis για τη Νέα Δράση για επενδύσεις Π/Υ 60.000€ έως 400.000€

Σε συνέχεια των ενεργειών για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4U και την εταιρεία Συμβούλων Atlantis Consulting, διοργανώνουν την Πέμπτη, 01/02/2024 την Ενημερωτική Ημερίδα για τη Δράση του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»:

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση».

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στη στήριξη υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση, την εξωστρέφεια και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ημερίδα θα εστιάσει στην παρουσίαση των κύριων σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης, καθώς και στη διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Παράλληλα, θα δοθεί πληροφόρηση αναφορικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και σε εξειδικευμένες λύσεις πληρωμών που προσφέρει ο Όμιλος EPSILON NET, καθώς και για τις υπηρεσίες ψηφιακής προβολής και προώθησης που παρέχονται από την εταιρεία Digital4U.